01

Om os

Bagger-Sørensen Real Estate er kendetegnet ved en konceptuel ejendomsportefølje af bæredygtige, entreprenante og passionerede miljøer for virksomheder, der sætter et tydeligt og positivt aftryk i lokalsamfundet.

Det sker primært i DANDY Business Park samt en række enkeltstående ejendomme primært i Vejle.

02

Koncernoversigt

Bagger-Sørensen Real Estate A/S

100%

Vecata Ejendomme A/S

100%

DANDY Business Park Holding ApS

100%

DANDY Business Park Ejendomme ApS

100%

Green Tech Center ApS

100%

Food Innovation Center ApS

100%

AI Innovation Center ApS

100%

03

Vision & Mission

Bagger-Sørensen Real Estate bidrager til koncernens langsigtede formål og ejerskabs lokale identitet gennem en konceptuel ejendomsportefølje.

Bagger-Sørensen Real Estate formål er at bidrage til en balanceret koncernportefølje og
samtidig skabe bæredygtige, entreprenante og passionerede miljøer for virksomheder,
der sætter et tydelig og positivt aftryk i lokalsamfundet.

Dette gøres gennem DANDY Business Park samt en række enkeltstående 
ejendomme primært i Vejle.

04

Direktion

Hans-Henrik Eriksen

Hans-Henrik Eriksen

Hans-Henrik Eriksen er CEO Bagger-Sørensen & Co. A/S, Bagger-Sørensen Real Estate A/S og Vecata Invest A/S.

John Riis Mortensen

John Riis Mortensen

John Riis Mortensen er økonomidirektør i Bagger-Sørensen & Co. A/S, Investeringsdirektør i Vecata Invest A/S og direktør i Bagger-Sørensen Real Estate A/S

Jørgen Andersen - CEO

Jørgen Andersen

Jørgen Andersen er direktør for Bagger-Sørensen Real Estate A/S samt CEO for DANDY Business Park, Green Tech Center samt Food Innovation Center, AI Innovation Center samt Hands-On Mikrofonden.

05

Bestyrelse

Steen Bagger-Sørensen

Steen Bagger-Sørensen
 • HD i afsætning
 • Bestyrelsesformand i Bagger-Sørensen & Co A/S, Bagger-Sørensen Real Estate A/S, Vecata Ejendomme A/S og Gumlink A/S, næstformand i Gumlink Confectionery Company A/S, samt bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Real Estate A/S, Arcedi Biotech ApS, og Bagger-Sørensen Fonden.
 • Bestyrelsesmedlem i Silkisif Aktieselskab, Assens Tobaksfabrik Aktieselskab, Alex Gundersen Assens ApS og Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab

Claus Bagger-Sørensen

Claus Bagger-Sørensen
 • Cand. merc. i markedsøkonomi
 • Bestyrelsesformand i Bagger-Sørensen Fonden, Bagger-Sørensen Real Estate A/S og Arcedi Biotech ApS, samt bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co A/S, Bagger-Sørensen Real Estate A/S, Vecata Ejendomme A/S og Gumlink A/S.

Torben Brøgger

Torben Brøgger
 • Cand. jur., LLM
 • Partner i advokatfirmaet Bech Bruun
 • Bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Real Estate A/S og Bagger-Sørensen Fonden
 • Bestyrelsesformand i Dansk Erhvervsprojekt A/
 • Bestyrelsesmedlem i Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, Fuglsang Holding A/S og Komplementarselskabet Aros Ejendomme Aps

Morten Beck Jørgensen

Morten Beck Jørgensen
 • Cand. merc. i finansiering og regnskabsvæsen samt Executive MBA, IMD.
 • Managing Partner, Novo Capital Investors (Novo Holding)
 • Bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co A/S, Bagger-Sørensen Real Estate A/S og Vecata Ejendomme A/S og Bagger-Sørensen Real Estate A/S
 • Bestyrelsesmedlem i NREP A/S

Jo Ottow Svendsen

 • Cand. oecon
 • Vice President, Business Support Salling Group
 • Bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co A/S, Bagger-Sørensen Real Estate A/S, Vecata Ejendomme A/S og Bagger-Sørensen Real Estate A/S

06

Finansielle nøgletal

08

Code of conduct

Code of Conduct for Bagger-Sørensen Group

Bagger-Sørensen koncernen og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber (”BS & Co.”) arbejder løbende på at imødekomme etiske, sociale og miljømæssige forpligtigelser med respekt for vores medarbejdere, services og produkter (“Forretning”) og vores partnere og kunder. Formålet med denne Code of Conduct for BS & Co. (“CoC”) er at sikre, at vores medarbejdere vil optræde i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser samt internationalt anerkendte minimumsstandarder for arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljøstandarder.

Anvendelsesområde

CoC dækker alle medarbejdere i BS & Co. som er ansvarlige for at udarbejde kontrakter eller måske har kontakt med eksterne interessenter, der udfører lønnet eller ulønnet arbejde for BS & Co. BS & Co. forventer, at alle medarbejdere understøtter de værdier og standarder, der er fastlagt af CoC.

Arbejdstagerrettigheder

TVANGSARBEJDE OG FRI BEVÆGELIGHED

I vores forretning er det vigtigt ikke at deltage i eller drage fordel af nogen form for tvangsarbejde, herunder tvunget arbejde, tvangsfængselsarbejde, slaveri, trældom eller menneskehandel.

Arbejdstagere skal have fri bevægelighed i løbet af deres ansættelse.

BØRNEARBEJDE OG UNGE ARBEJDSTAGERE

I vores forretning deltager vi ikke i eller drager fordel af brugen af ​​børnearbejde. Minimumsalderen for beskæftigelse må ikke være lavere end den obligatoriske skolegangsalder og må under alle omstændigheder ikke være mindre end 16 år i kontorområder og ikke mindre end 18 år i produktionsområder.

Arbejdet skal være enkle opgaver af begrænset art og ikke forstyrre børnenes uddannelsesmæssige forpligtelser og generelle trivsel. Elevprogrammer for børn under minimumsalderen for beskæftigelse skal aflønnes og klart målrettes mod uddannelse.

LIGEBEHANDLING

I vores forretning deltager vi ikke i eller støtter forskelsbehandling på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden mening, kaste, national eller social oprindelse, formue, fødsel, fagforening, seksuel orientering, sundhedsstatus, familieansvar, alder, handicap eller andre kendetegn.

Ansættelse, aflønning, goder, uddannelse, forfremmelse, disciplinering, opsigelse, pensionering eller andre beskæftigelsesrelaterede beslutninger skal være baseret på relevante og objektive kriterier.

LØN OG GODER

I vores forretning overholder vi juridiske minimumsstandarder. Løn udbetales regelmæssigt og med lovligt betalingsmiddel.

Fradrag fra lønninger skal være transparent og må aldrig bruges som en disciplinær foranstaltning.

KONTRAKTER

I vores forretning er alle arbejdstagere forsynet med en skriftlig, forståelig og juridisk bindende arbejdskontrakt eller anden dokumentation for arbejdsmarkedsforhold, som det kræves af lokale juridiske standarder og forskrifter.

ORLOV

I vores forretning får medarbejdere sygeorlov og barselsorlov i forhold til de lokale juridiske standarder.

Sundhed, sikkerhed og miljø

ARBEJDSPLADSENS SUNDHED OG SIKKERHED

I vores forretning sikrer vi, at vores medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der opfylder den lokale juridiske standard.

Alle medarbejdere får det nødvendige beskyttelsesudstyr og uddannelse til at udføre deres opgaver sikkert.

ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSVILKÅR

I vores forretning tilstræber vi at beskytte arbejdstagere mod handlinger af fysisk, verbal, seksuel eller psykologisk chikane, misbrug eller trusler på arbejdspladsen, hvad enten de begås af ledere eller medarbejdere, herunder når der fastlægges og gennemføres disciplinære foranstaltninger.

KORRUPTION OG BESTIKKELSE

I vores forretning skal alle medarbejdere afstå fra at modtage eller bruge bestikkelse som en metode til at opnå fordele eller uretfærdig indflydelse på andre parter.

KORRUPTION OG BESTIKKELSE

I vores forretning stræber vi efter at minimere den negative miljøpåvirkning af vores aktiviteter, produkter og tjenester gennem en proaktiv tilgang og ansvarlig styring af miljøaspekter (inklusive, men ikke begrænset til):

 • Brug af knappe naturressourcer, energi og vand
 • Udledning til luft og vand
 • Håndtering af farlige stoffer
 • Håndtering af farligt og ikke-farligt affald
 • Produktproblemer (design, emballering, transport, brug og genbrug / bortskaffelse)

Lokale juridiske standarder i forhold til miljøspørgsmål skal overholdes.

Samarbejdspartnere

BS & Co. bestræber sig på kun at samarbejde med kvalificerede og velrenommerede samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere, som respekterer gældende love, bestemmelser og branchekoder vedrørende almindeligt accepterede etiske standarder til beskyttelse af menneskerettigheder, forbud mod børnearbejde eller tvangsarbejde og menneskehandel samt forbud mod korruption og bestikkelse som beskrevet i FN’s Global Compacts principper. For at sikre dette undergår vores samarbejdspartnere regelmæssige og relevante screeninger, inden og efter indgåelse af et forretningsmæssigt forhold.

09

Whistleblowerpolitik

Whistleblowerpolitik

Indledning og baggrund

Bagger-Sørensen & Co. A/S ønsker at være troværdig og have en åben virksomhedskultur omkring alle spørgsmål, der vedrører Bagger-Sørensen & Co. A/S og alle deres danske koncernforbundne selskaber (”Virksomheden”), og ønsker en kultur, hvor alle frit kan ytre sig, hvis man har viden eller mistanke om, at andre ansatte eller ledelsen i Virksomheden har overtrådt eller har til hensigt at overtræde gældende lovgivning.

Virksomheden har som led heri etableret en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Anmeldelser i whistleblowerordningen skal altid foretages i god tro.

Anmeldelser sker elektronisk via webportalen ”Safe2Whistle”, der administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun, som også screener alle anmeldelser. Hvis indberetningen vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, afvises den og anmelder får via portalen besked herom. Vurderes indberetningen at falde inden for ordningen, videregives den til den relevante interne administrator i Virksomheden med henblik på intern behandling og undersøgelser af indberetningen.

Anmeldelser i ”Safe2Whistle” skal i videst muligt omfang være transparente, dvs. man bør angive sin identitet og kontaktinformation. Det er dog muligt at indgive en anonym anmeldelse, hvis man føler sig mere tryg herved. Man kan læse mere herom under afsnittet ”Anonymitet” nedenfor.

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer.

Hvem kan foretage anmeldelser?

Alle medarbejdere i Virksomheden samt medlemmer af Virksomhedens ledelse og bestyrelse, kan benytte whistleblowerordningen. Herudover kan andre personer, fx samarbejdspartnere eller leverandører med en arbejdsmæssig tilknytning til Virksomheden, benytte whistleblowerordningen.

Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette om forhold, der er omfattet af whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29. juni 2021 og eventuelle senere ændringer). Der kan således indberettes til Virksomhedens whistleblowerordning om

 • Visse overtrædelser af EU-retten og
 • Alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt

Med hensyn til anmeldelser om overtrædelser af EU-retten, kan der fx indberettes om

 • Overtrædelser vedrørende reglerne om offentligt udbud, produktsikkerhed og – overensstemmelse samt miljøbeskyttelse. Der henvises til de nærmere regler i artikel 2 i EU- direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer der indberetter om overtrædelser af EU-retten.

Ved alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt forstås fx:

 • Økonomisk kriminalitet, fx underslæb, bedrageri og dokumentfalsk
 • Brud på god selskabsledelse, fx bestikkelse eller konkurrenceforvridning
 • Brud på arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed
 • Brud på miljøregler og forurening af miljøet
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om gaver, regn-skabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx fysisk vold eller seksuelle krænkelser

Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik mv. eller andre HR-relaterede personalesager kan som udgangspunkt ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal i stedet indberettes til anmelderens leder eller direkte til Virksomhedens personaleansvarlige.

Hvem behandler anmeldelserne?

Efter Bech-Bruuns indledende vurdering behandles anmeldelser internt af Morten Beck Jørgensen, der er eksternt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Bagger-Sørensen & Co. A/S. Anmeldelser, der måtte omhandle Morten Beck Jørgensen, vil blive behandlet af Bech-Bruun i samarbejde med Hans-Henrik Eriksen.

Bech-Bruun orienteres via whistleblowerportalen om resultatet af undersøgelsen og vurderer, om sagen kan betragtes som afsluttet, eller om indberetningen bør give anledning til yderligere undersøgelser.

Hvordan behandles anmeldelserne?

Når en indberetning modtages, foretager Bech-Bruun som ekstern administrator en indledende screening af forholdet og frasorterer de anmeldelser, som ikke falder inden for ordningens formål. Den eksterne forankring har til formål at sikre uvildighed og objektivitet ved behandling af anmeldelserne. Bech-Bruun er i den forbindelse databehandler på vegne af Bagger-Sørensen & Co. A/S, som er databehandler for Virksomheden.

Hvis indberetningen ikke falder inden for ordningen eller viser sig at være åbenbart ubegrundet, bliver den straks afvist og slettet i systemet, og den person, der har anmeldt sagen, vil få besked herom. Vedkommende vil i den forbindelse blive opfordret til at rette henvendelse til den for sagen relevante person, fx vedkommendes nærmeste leder eller dennes leder.

Hvis den indledende screening konkluderer, at den indgivne indberetning falder inden for ordningen, bliver indberetningen videregivet til Morten Beck Jørgensen, som behandler sagen. Morten Beck Jørgensen er underlagt en særlig tavshedspligt.

Senest 7 dage efter, at indberetningen er modtaget i whistleblowerportalen, vil anmelderen modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget. Anmelderen vil som udgangspunkt inden for 3 måneder efter, at vedkommende har modtaget denne bekræftelse, modtage en meddelelse om sagens afslutning.

Hvis behandlingen af indberetningen kræver længere tid end 3 måneder, vil vedkommende modtage en orientering herom samt en begrundelse for, hvorfor yderligere undersøgelsestid er nødvendigt. Anmelderen vil som udgangspunkt inden for rammerne af lovgivningen blive orienteret om udfaldet af undersøgelserne.

Alt kommunikation mellem anmelderen og Bech-Bruun sker over whistleblowerportalen. Det er derfor vigtigt, at vedkommende følger sagen, hvis man ønsker at modtage en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen, en begrundelse for længere sagsbehandlingstid samt ønsker at modtage en orientering om udfaldet af undersøgelserne af indberetningen.

Det er vigtigt, at whistleblowerordningen ikke benyttes til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle anmeldelser skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for anmelderen.

Hvordan anmelder man?

Anmeldelser foretages via internetportalen ”Safe2Whistle”. Der kan ikke foretages en indberetning på andre måder. Hvis man ønsker at foretage en indberetning, skal man indsætte flg. i sin browser: https://report.whistleb.com/da/baggersorensen

Herved fås adgang til ”Safe2Whsitle”portalen.

Det anbefales, at anmeldelser foretages fra et privat device (PC, Tablet el. lign).

Foretages der en anmeldelse, vil følgende oplysninger normalt være nyttige ved den videre undersøgelse af sagen:

 • Beskrivelse af forholdet, herunder dato, sted og navnet/navnene på den/de involverede person/personer
 • Eventuelle dokumenter eller beviser vedrørende overtrædelsen eller andre oplysninger, som kan lette en undersøgelse af sagen

Anonymitet

Anmelderen vælger selv, om vedkommende indgiver indberetningen i eget navn eller anonymt.

Hvis anmelderen ønsker anonymitet, er det vigtigt, at vedkommende ikke skriver sit navn noget sted i indberetningen. Derudover bør anmelderen være opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at vedkommendes identitet kan udledes af de oplysninger, der er givet i indberetningen.

Efterfølgende afklaring og indhentelse af yderligere dokumentation

Når man foretager en anmeldelse, kan man blive bedt om yderligere oplysninger af Bech-Bruun. Endvidere kan man til enhver tid få oplyst sagens status. Dette foregår via Safe2Whistle. Det er derfor vigtigt, at anmelderen løbende holder sig orienteret om sin indberetning inden på whistleblowerportalen.

Vi anbefaler, at anmelderen stiller sig til rådighed med yderligere oplysninger, da sagen måske ikke kan færdigbehandles uden supplerende informationer.

Beskyttelse mod repressalier

Alle anmeldelser indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har foretaget en indberetning i god tro, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Der henvises i øvrigt til whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29/06/2021 med eventuelle senere ændringer).

Tavshedspligt

Bech-Bruun er som ekstern administrator sammen med Morten Beck Jørgensen og Hans-Henrik Eriksen, sammen med de personer, som måtte blive inddraget i forbindelse med undersøgelser af indberetningen, underlagt en særlig lovbestemt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der er eller har været til genstand for behandling i whistleblowerordningen.

Underretning af den person, som indberetningen vedrører, og af andre personer

1. Følgende gælder for Arcedi Biotech, GRISOGKO, For Emma, Fiberpartner, Niels Burchart, Bøgeris Transportbånd, Rampe Sluseteknik, Flex Wind DK, Grene Wind Industry Supplies, Nos og MPASIA

Hvis der er indberettet oplysninger om dig i whistleblowerordning, og indberetningen vurderes at falde inden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet hurtigst muligt under hensyn til undersøgelserne af indberetningen.

Hvis indberetningen derimod vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.

2. Følgende gælder for alle andre selskaber i Virksomheden, som ikke er nævnt under punkt 1

Hvis der bliver indberettet oplysninger om dig i whistleblowerordningen, og indberetningen vurderes at falde inden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du som udgangspunkt ikke modtage en underretning herom.

Hvis indberetningen derimod vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.

IT-sikkerhed

Det system, som benyttes til at registrere anmeldelserne, bliver drevet af Whistleblowing Centre AB, der er en uafhængig part, og som garanterer for sikkerheden og anonymiteten (hvis ønsket) i systemet.

Registrerede personers rettigheder

Personer, der er blevet registreret oplysninger om i forbindelse med whistleblowerordningen, herunder den indberettede person, kan anmode om indsigt i de registrerede personoplysninger for at kontrollere nøjagtigheden deraf og berigtige urigtige, ufuldstændige eller forældede oplysninger.

Desuden har registrerede ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af den registreredes personoplysninger. Derudover har registrerede ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af den registreredes oplysninger, hvis nødvendigt. Under visse omstændigheder kan den registrerede også anmode om, at Virksomheden udleverer en kopi af vedkommendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger, der behandles i forbindelse med Virksomhedens whistleblowerordning, opbevares så længe, det er nødvendigt til de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Indberetninger, der falder uden for ordningen eller i øvrigt viser sig grundløse, slettes straks.

Hvis udfaldet af en konkret sag er, at der ikke findes bevis for uregelmæssigheder, vil personoplysningerne blive slettet omgående og som regel inden for to måneder efter sagens afslutning.

Indberetninger, der behandles, men ikke fører til politianmeldelse, slettes 2 år efter endt undersøgelse.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne 5 år efter afslutningen af sagen.

Oplysninger kan også gemmes, hvis de gøres anonyme.

Databeskyttelse

Virksomheden kan behandle følgende personoplysninger om den indberettede person og andre der er nævnt i indberetningen:

 • Navn, stilling, kontaktoplysninger og rapporterede oplysninger
 • Beskrivelse af den formodede overtrædelse

Personoplysningerne bliver behandlet med henblik på at administrere whistleblowerordningen og håndtering af indrapporterede hændelser, herunder afklaring af potentielt kriminelle forhold.

For Arcedi Biotech, GRISOGKO, For Emma, Fiberpartner, Niels Burchart, Bøgeris Transportbånd, Rampe Sluseteknik, Flex Wind DK, Grene Wind Industry Supplies, Nos og MPASIA sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med henvisning til interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Virksomheden har en legitim interesse i at undersøge indberettede forhold. For straffebare forhold, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 idet det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. For følsomme oplysninger i øvrigt, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med hjemmel i databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

For alle andre selskaber i Virksomheden, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da Selskabet er underlagt en retlig forpligtelse til at have en whistleblowerordning. For straffebare forhold, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 idet det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. For følsomme oplysninger i øvrigt, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra g, jf. whistleblowerlovens § 22.

For at opfylde ovenstående formål kan Virksomheden give tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Virksomheden leverer relevante ydelser, adgang til personoplysningerne. Det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for Virksomheden. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med Virksomhedens instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, domstole, andre offentlige myndigheder og koncernforbundne selskaber.

Personoplysningerne kan overføres til databehandlere, der er etableret i lande uden for EU/EØS. En sådan overførsel vil først ske, når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen blive baseret på EU-US Data Privacy Framework eller EU-Kommissionens standardkontrakter, som du har ret til indsigt i.

De enkelte selskaber i Bagger-Sørensen koncernen er hver især dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger. Hvis du er i tvivl om, hvem den dataansvarlige er, kan du altid kontakte Bagger-Sørensen & Co. A/S, Tabletvej 1, 7100 Vejle.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til TMI, HHE eller Morten Beck Jørgensen.

Vejle, november 2023

Kontaktinformationer

Thomas Mikkelsen: tmi@baggersorensen.com tlf. 20 60 79 24

Hans-Henrik Eriksen: hhe@baggersorensen.com tlf. 20 60 79 81

Morten Beck Jørgensen: mbej@novo.dk tlf. 30 67 47 83

Hvis du vil klage over behandlingen af personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Hvis du ikke føler dig tryg ved at benytte Virksomhedens whistleblowerordning, eller af andre grunde hellere vil benytte en ekstern whistleblowerordning, har du mulighed for at benytte Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvor det er muligt at foretage skriftlige og mundtlige anmeldelser. Datatilsynets whistleblowerordning kan tilgås via Datatilsynets hjemmeside.